top of page

המשרד מתמחה בייצוג אוכלוסיות ייחודיות בתחומי משפט העבודה הרלוונטיים לענייניהם הייחודים, כגון רופאים, סגל אקדמי בכיר, פרקליטים, בכירים בשירות המדינה ובמגזר הפרטי, עובדי תקשורת ובידור, עובדי בנקים, שומרי סף (יועצים משפטיים, אנשי כספים ומבקרי פנים) ועוד.

בין היתר, המשרד מייצג רופאים בהליכים פליליים ומשמעתיים, ובנושאים הנוגעים לאתיקה וחסיונות; המשרד מייצג אנשי אקדמיה בוועדות לקבלת קביעות; המשרד מייצג אנשי בידור ותקשורת בסוגיות של זכויות יוצרים ומבצעים; המשרד מייצג אוכלוסיות מיוחדות ובין היתר שומרי סף (יועצים משפטיים, אנשי כספים ומבקרי פנים) במשאים ומתנים בשלבי ההעסקה השונים, ובעת פרישה או פיטורים, ובכלל זה ייצוג בהליכי שימוע; המשרד מייצג בערכאות מעין-שיפוטיות, כגון ועדות משמעת, ועדות חקירה של משרד התמ"ת, ועדות-בדיקה של מבקר המדינה, ייצוג מול הממונה על השכר בהליכים לפי סעיף 29 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, שימועים ועוד.

bottom of page