top of page

למשרד ניסיון רב בתחום הפנסיה התקציבית והצוברת. המשרד מייעץ בתחום הפנסיה למעסיקים, לקופות גמל, לארגוני עובדים, לארגוני גמלאים, לגמלאים בודדים ולפרטים, ובין היתר, ניהל ומנהל משאים ומתנים קיבוציים בתחום ומגעים מול אגף שוק ההון הביטוח והחיסכון. המשרד ניהל ומנהל תיקי ליטיגציה תקדימיים ורחבי היקף בתחום הפנסיה, במעורבות הגופים הרלוונטיים במשרד האוצר, וזכה להישגים חסרי תקדים. בנוסף, המשרד הקים מנגנון תקדימי לקיום בטוחות פנסיוניות של חברי אגודות שיתופיות וניהולן.

bottom of page