top of page

למשרד ניסיון רב במתן ייעוץ שוטף למחלקות משאבי אנוש של חברות בינלאומיות ומקומיות, תוך התמחות במקרים של שינויים ארגוניים, התייעלות ושינויים בעקבות חקיקה, לרבות בעקבות תיקון 24 לחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958. המשרד מנהל תיקי ליטיגציה של חברות בינלאומיות ומקומיות בערכאות המשפטיות השונות וכן בבוררויות ובגישורים.

bottom of page