top of page

המשרד מתמחה בייצוג עובדים בכירים ונושאי משרה, הן בשלבי המשא ומתן עם הקבלה לעבודה, הן במקרים של שינויים בתנאי ההעסקה במהלך תקופת העבודה, והן בעת פרישה או פיטורים. בכלל זה המשרד עוסק בייעוץ וייצוג בהליכים משמעתיים והליכי שימוע, החל מהשלבים הראשונים ועד לייצוג בערכאות משפטיות במידת הצורך (לרבות באמצעות בקשות לצווי מניעה).

bottom of page