top of page

למשרד ניסיון רב בהגשת עתירות לבג"ץ ועתירות מנהליות נגד רשויות ממשלתיות, רשויות מקומיות וגופים ציבוריים בתחום משפט העבודה על כל גווניו ובתחומי משפט נוספים, שעניינן, בין היתר, הגנה על זכויות אדם ומאבקים חברתיים. כמו כן, המשרד מתמחה בהכנת תגובות לבדיקות מטעם משרד מבקר המדינה.

bottom of page