top of page

תנאי שימוש

כל המופיע באתר זה מיועד למטרות מידע בלבד, ואין לראות בו ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. אין להסתמך על הכתוב באתר כתחליף לטיפול, ייעוץ או ייצוג משפטי בידי עו"ד מוסמכ/ת. המבקרים באתר מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו או עם כל משרד אחר לצורך קבלת טיפול, ייעוץ או ייצוג משפטי עדכני ומלא. משרד עורכות דין ארנה לין ושות' אינו אחראי לכל נזק שעשוי להיגרם בשל שימוש במידע המופיע באתר.

אין בגישה לאתר ו/או בשימוש בו כדי ליצור יחסי עו"ד- לקוח בין ארנה לין ושות' לבין המבקר/ת ו/או המשתמש/ת באתר. יצירת קשר ו/או העברת מידע באמצעות האתר לכשעצמן אינן יוצרות יחסי עו"ד- לקוח בין ארנה לין ושות' לבין השולח/ת, ומשרד ארנה לין ושות' לא יהיה כפוף בגינן לחובת החיסיון הנובעת מיחסים עו"ד-לקוח.

כל פנייה למשרד ארנה לין ושות' המתבצעת באמצעות האתר, וכל הקלדה של פרטים אישיים במסגרת האתר ע"י המשתמש/ת, משמען מתן הרשאה ע"י המשתמש/ת למשרד ארנה לין ושות' למשלוח תשובה באמצעות הפרטים שנמסרו.

משלוח שאלה לאתר משמעו מתן אישור לארנה לין ושות' לפרסום השאלה והתשובה שניתנה לה באתר. לא כל השאלות שיופנו לאתר יפורסמו בו.

האתר, על כל תכניו ועל עיצובו, נוצר ע"י ארנה לין ושות' ונמצא בבעלותו. אין להעתיק, לשכפל, להעביר או לפרסם חלקים מהאתר (לרבות האתר בשלמותו) ללא קבלת רשות מפורשת, בכתב ומראש, מארנה לין ושות'.

באתר עשויות להופיע קישוריות (links) לאתרים אחרים המופעלים ע"י צד שלישי. הקישוריות לאתרים האמורים מובאות לנוחיות מבקרי ומשתמשי האתר. אין למשרד ארנה לין ושות' כל קשר לאתרים אלו, והוא אינו אחראי בכל צורה שהיא לתכנים המופיעים בהם.

הסקירות המשפטיות המופיעות באתר אינן מתיימרות להציג תמונת-מצב מלאה, ונועדו להדגיש היבטים מסויימים, מעניינים ו/או חדשניים של הדין בישראל. המבקרים באתר מוזמנים להשתמש בהפנייה המלאה של פסק-הדין (המלווה לעיתים בקישורית) על מנת להתרשם מפסק-הדין באופן מלא.

bottom of page