top of page

חיבור תחנת כוח פרטית לרשת החשמל מהווה חלק מהשינוי המבני בחברה ועליה חלה החובה להיוועץ ולנהל משא ומתן עם נציגות העובדים

ס"'ק 31740-05-13 חברת החשמל לישראל בע"מ נ' המזכירות הארצית של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ ואח' - 5.6.2013

בית הדין לעבודה קבע שחיבול תחנת כוח פרטית לרשת החשמל היא חלק מהשינוי המבני בחברה ועל החברה מוטלת החובה להיוועץ בעובדים ולנהל משא ומתן עם נציגות העובדים באופן שיסדיר את זכויותיהם, לרבותת הסדרת האיתנות הפיננסיות של החברה ורשת ביטחון להבטחת זכויות העובדים. בית הדין קבע באופן תקדימי שלנציגות העובדים יעמוד סעד בצורת ניתוק תחנת הכוח האמורה, ככל שלא יתקיים עימם משא ומתן כאמור.

משרד ארנה לין ושות' ייצג בהליך את המזכירות הארצית של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ.

bottom of page