top of page

סירובה של המדינה לקיים מו"מ עם עובדי חברת החשמל בנוגע להשלכות שעשויות להיות כתוצאה מהכנסה מסיבית של יצרני חשמל פרטיים אל משק החשמל מקימה לעובדים את הזכות לנקוט באמצעים ארגוניים ולממש את זכות השביתה

בר"ע 20768-04-14 מדינת ישראל נ' חברת החשמל לישראל בע"מ ואח' - 16.7.2014

בית הדין הארצי לעבודה אישר את עיקר החלטת בית הדין האזורי בחיפה (ס"ק 50534-03-14) בעניין החובה לנהל משא ומתן עם העובדים על רפורמה במשק החשמל ובחברת החשמל. בית הדין הארצי שינה את נוסחת האיזון שקבע בית הדין האזורי וקבע איסור על המדינה לנקיטת צעדים שפוגעים באופן בלתי הדיר בזכויות העובדים ובביטחונם התעסוקתי. בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה נקבע, שעל המדינה וחברת החשמל לנהל משא ומתן אינטנסיבי עם העובדים, כאשר לתקופת המשא ומתן מרסנת ההחלטה מחד את המדינה מלפעול לשינוי סמכויותיה הקיימות של חברת החשמל תוך פגיעה בזכויות העובדים ובבטחונם התעסוקתי ומנגד אוסרת על העובדים לשבות.

החלטות בתי הדין בתיק זה עוסקות בשאלות עקרוניות, הן ביחס לזכות השביתה של עובדים בכלל ובשירות ציבורי חיוני בפרט בגין החלטות של הממשלה והחברה במסגרת רפורמה בחברה ממשלתית והן במגבלות שיש להטיל על המדינה והחברה מליישם רפורמה בטרם קוים משא ומתן עם העובדים על השלכות הרפורמה.

משרד ארנה לין ושות' ייצג בהליך את המזכירות הארצית של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ.

bottom of page