top of page

חוק שעות עבודה ומנוחה חל על העסקת רופאים מתמחים

ס"ע 54860-01-12 ד"ר לנצברג נ' מדינת ישראל וההסתדרות הרפואית בישראל - 23.7.2014

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב דחה את תביעת הרופאים המתמחים לקיצור משך תורנות וקבע כי לא נפל פגם בהסכם הקיבוצי או בהליך המנהלי המחייב לקצר את אורך התורנויות (עד 26 שעות ברצף). יחד עם זאת, התקבלה טענת התובעים כי התיקון להיתר שהוצא על ידי השר לא מידתי וחורג ממתחם הסבירות בשל התעלמותו מזכותם של רופאים לשינה במהלך התורנות. בית הדין אפשר לשר לתקן את ההיתר במשך 6 החודשים הקרובים כך שזה יכלול התייחסות לשנת רופאים במהלך התורנות, תוך שבית הדין ממליץ לשקול לקבוע מינימום שבין 2-4 שעות במהלך התורנות, בין היתר, בהתאם לעמדת ההסתדרות הרפואית בישראל בהליך לפיה תנומות מתוזמנות במהלך תורנות הן פתרון מאוזן וטוב שמטפל נכון בבעיית העייפות והתשישות של רופאים מתמחים ללא שינה.

משרד ארנה לין ושות' ייצג בהליכים את ההסתדרות הרפואית בישראל.

bottom of page