top of page

ההחלטה למנות למשרד הבריאות מנכ"ל שאינו רופא היא בגדר ניסוי שייבחן במבחן הזמן

בג"ץ 4128/15 ההסתדרות הרפואית בישראל נ' הממשלה - 9.8.2015

עתירה שהוגשה על ידי ההסתדרות הרפואית בישראל נגד מינויו של מר משה בר סימן טוב למנכ"ל משרד הבריאות. ההסתדרות הרפואית טענה שההחלטה למנות מנכ"ל למשרד הבריאות שאינו רופא בהכשרתו (אלא כלכלן), היא בלתי סבירה באופן קיצוני משום מהות התפקיד והסמכויות הרבות שהוענקו לו בחוק המחייבות הפעלת שיקול דעת מקצועי-רפואי, משום הנוהג המחייב ונוכח הפגמים שנפלו בהליך המינוי.

בג"ץ דחה את העתירה וקבע שהגם שהאינטואיציה אומרת אחרת וזו נשענת על הנוהג רב השנים, הדין כשלעצמו אינו מחייב שמנכ"ל משרד הבריאות יהיה רופא. כך קבע ש"משאלת העותרת" חורגת מגבולות ההתערבות גם אם היא משקפת דין רצוי. לצד זאת, ציין בית המשפט, שההחלטה למנות מנכ"ל שאינו רופא היא בגדר ניסוי שייבחן במבחן הזמן, הביצוע והתוצאה וכי האחריות המוטלת על כתפו של המנכ"ל הנכנס היא כבדה.

משרד ארנה לין ושות' ייצג בהליכים את ההסתדרות הרפואית בישראל.

bottom of page