top of page

על מעסיק להרחיק את עצמו מהתערבות בהתארגנות עובדים ראשונית. בית הדין קבע את עיקרי היסוד ואת הכללים המנחים בנוגע להתנהלות הצדדים במהלכי התארגנות עובדים

עס"ק 25476-09-12 הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' פלאפון תקשורת בע"מ - 2.1.2013

בבית הדין הארצי לעבודה נידונה שאלת היקפה של זכות ההתארגנות של העובדים למול זכותו של המעסיק לחופש הביטוי. בית הדין הארצי קבע, שעל המעסיק להרחיק עצמו מהתערבות בהתארגנות העובדים בכל שלב משלביה במהלך יחסי העבודה.  "במשוואת איזון הזכויות, מתחייב צמצום היקף ההגנה על חופש הביטוי של המעסיק בהתארגנות ראשונית, לאור חזקת ההשפעה הבלתי הוגנת בהתבטאות המעסיק בנוגע להתארגנות והשלכותיה".

 

עוד נפסק, שבמסגרת האיזון בין זכות הקניין וחופש הביטוי של המעסיק, לבין זכות העובדים לחופש ההתארגנות, מתחייבת נוסחת איזון לפיה, היקף ההגנה על זכות ההתבטאות של המעסיק מצומצם ביותר, בנוגע להתארגנות ולהשלכותיה בהתארגנות ראשונית. 

בפסק הדין קבע בית הדין הארצי לעבודה את עיקרי היסוד וכן כללים מנחים בנוגע להתנהלות הצדדים במהלכי התארגנות וביחוד במהלכי התארגנות ראשונית. כך נקבע, בין היתר, שזכות ההתארגנות, כזכות חוקתית, כזכות תת חוקתית במשפט העבודה, וכזכות חוקית קוגנטית, אינה ניתנת למשא ומתן ועומדת לעובדים בכפוף להתנהלות בתום לב ובהגינות. זכות זו קנויה ועומדת לעובדים בכל שלב משלבי ההתארגנות: מהשלב העוברי, התארגנות ראשונית ולאחר כינון ארגון יציג. 

משרד ארנה לין ושות' ייצג בהליכים (בצוותא עם הלשכה המשפטית של האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות) את הסתדרות העובדים הכללית החדשה.

bottom of page