top of page

על המדינה חלה החובה לנהל מו"מ בנוגע להסדרי העבודות הנוספות של רופאים עובדי המדינה שכן אלה מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי עבודתם הייחודיים ומפוטנציאל השתכרותם של הרופאים

 ס"ק 4775-01-14 ההסתדרות הרפואית בישראל ואח' נ' מדינת ישראל - 30.3.2015

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב קיבל את עמדתן של ההסתדרות הרפואית בישראל וארגון הרופאים עובדי המדינה וקבע שעל המדינה חלה החובה לנהל משא ומתן עם ההסתדרות הרפואית בישראל בנוגע לתוכן הכלים לעבודות הנוספות שמטרתם ביצוע שינויים בהסדרי העבודות הנוספות והן בנוגע להשלכות של אותם שינויים על תנאי עבודתם של הרופאים. זאת כיוון, שהסדרי העבודות הנוספות המעוגנים בהוראות התקש"יר הם חלק מתנאי העבודה של הרופאים ומפוטנציאל השתכרותם.

משרד ארנה לין ושות' ייצג בהליך את ההסתדרות הרפואית בישראל ואת ארגון הרופאים עובדי המדינה.

bottom of page