top of page

בית המשפט העליון דחה בקשה לדיון נוסף בעתירה שעניינה תחולתו של הסכם הרציפות משנת 1973 על גמלאי שירות המדינה

דנג"ץ 7730/15 מדינת ישראל-משרד האוצר נ' אברהם קוריצקי ואח' - 23.2.2016

נקבע שלא בכל חידוש הלכתי יש כדי להצדיק סטייה מן הכלל לפיו פסיקתו של בית המשפט העליון בשלושה היא סופית. בכך נדחתה בקשת המדינה לדיון נוסף בפסק דין תקדימי שניתן ביום 13.10.2015 (בג"צ 2944/10). בפסק הדין קבע בג"צ שההסכם הקיבוצי בדבר הרציפות הפנסיונית שנחתם בשנת 1973 תקף, חרף הרפורמה בתחום הפנסיה שבוצע על ידי ממשלת ישראל בשנת 2003. בכך, קיבל בית המשפט העליון את עמדת הגמלאים ועמדת הסתדרות העובדים הכללית החדשה שיוצגה על ידי משרד ארנה לין ושות' וקבע שהסכם הרציפות שריר וקיים וכן, שהמדינה וקרנות הפנסיה הוותיקות מחויבות לפעול על פיו, והן נדרשות לחישוב מחודש של הפנסיה של עשרות אלפי גמלאים כך שאלו יהיו זכאים לפנסיה גבוהה יותר.

 

כאמור, משרד ארנה לין ושות' ייצג בהליך את הסתדרות העובדים הכללית החדשה.

bottom of page