top of page

בית המשפט המחוזי בתל אביב קבע שהבחירות שהתקיימו בוועידה הארצית של ההסתדרות הרפואית בישראל נערכו כדין ואין סיבה לבטלן

ה"פ 56290-05-14 ארגון הרופאים עובדי המדינה ואח' נ' ההסתדרות הרפואית בישראל ואח' - 3.12.14

בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה את בקשת ארגון הרופאים עובדי המדינה וארגונים נוספים למתן צו הצהרתי שיורה על בטלות תוצאות הבחירות שהתקיימו בוועידה הארצית של ההסתדרות הרפואית בישראל. בית המשפט קבע שהליכי הבחירות והמינויים למוסדות ההסתדרות הרפואית נעשו כדין ואין סיבה לבטלן.

משרד ארנה לין ושות' ייצג בהליך את ההסתדרות הרפואית בישראל.

bottom of page